Caritas

Karitativna djelatnost u ovoj Župi ima veliku tradiciju. Caritas je djelovao od samih početaka
Župe, dakle od 1937. godine. Osim pomaganja siromašnima u novcu i odjeći, župni Caritas se
bavio i traženjem radnih mjesta za nezaposlene. Za vrijeme Drugog svjetskog rata župnik Milan
Petrović organizirao je pučku kuhinju za siromašne. 1966. godine Jelena Brajša organizirala je
u Župi poduku žena za karitativan rad te su se one aktivno uključivale u karitativni apostolat.
Postojale su dvije godišnje liturgijsko-pastoralne akcije: liturgija Velikog četvrtka, u kojoj se za
vrijeme mise u prikaznoj procesiji skupljala roba, hrana i novac za potrebite u Župi i liturgija
Bijele nedjelje, na koju su pozvani svi stariji i bolesni župljani kako bi sudjelovali na misnom
slavlju te potom na svečanom ručku. Organiziran je prijevoz starih i bolesnih župljana.
Posebnu ulogu odigrao je Caritas u vrijeme Domovinskog rata kada je veliki broj prognanika
trebao pomoć. Tada je u Caritasu radilo i dvadesetak ljudi koji su pomagali potrebitima u
prehranjivanju, pronalaženju krova nad glavom, plaćanju smještaja, prijevozu stvari, sklapanju
baraka i kontejnera za smještaj, itd.
U današnje vrijeme Caritas, koji je bio u stagnaciji, ponovno je oživio 2007. godine te je
realizirano nekoliko akcija za potrebite župljane. Članovi Caritasa uključivali su se i u sve ostale
aktivnosti vezane za pripremu, organizaciju i realizaciju raznih događanja u Župi.
Župni Caritas tjedno provodi podjelu odjeće i obuće te povremenu pomoć u dijeljenju hrane, kao
i povremenu dopremu poklonjenog namještaja iz naše i drugih župa. Popis potrebitih korisnika
ažurira se jednom godišnje. Posebna briga i skrb poklanja se starijim, bolesnim i nemoćnim
osobama, a tu je od posebnog značaja uspostavljena suradnja sa zdravstvenim i terenskim
djelatnicima Doma zdravlja na području naše Župe. U ovom periodu uspostavljena je i posebna
suradnja s Osnovnom privatnom Montessori školom iz Pazinske ulice te s Višom ekonomskom
školom „Katarina Zrinski“ za uskrsne i božićne akcije prikupljanja pomoći.

  • Podijeli